close
تبلیغات در اینترنت
تنفیذریاست جمهوری روحانی
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

قرارگاه افسران جوان جنگ نرم ☫

1 day agoبيانات در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى اسلامى ايران               ‌۱۳۹۲/۰۵/۱۲بیست و پنجم ماه مبارك رمضان ۱۴۳۴ بسماللهالرّحمنالرّحيم مجلسِ بسيار باشكوه و مهم و روزِ انشاءالله بسيار مباركى است. اينكه در نظام مقدس جمهورى اسلامى، قدرت اجرائى، با متانت،…

تنفیذریاست جمهوری روحانی


بيانات در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى اسلامى ايران

              ‌۱۳۹۲/۰۵/۱۲

بیست و پنجم ماه مبارك رمضان ۱۴۳۴


بسماللهالرّحمنالرّحيم
 مجلسِ بسيار باشكوه و مهم و روزِ انشاءالله بسيار مباركى است. اينكه در نظام مقدس جمهورى اسلامى، قدرت اجرائى، با متانت، با آرامش، با صفا و صميميت، بين خدمتگزاران نظام دستبهدست ميشود، يك پديدهى بسيار ارزشمند و مهمى است؛ اين پديده ناشى است از مردمسالارى اسلامى، كه امام بزرگوار ما با درايت خود، با حكمت خود، آن را اساس كار نظام جمهورى اسلامى قرار دادند. كار دست مردم است، انتخاب در اختيار مردم است، و محور و مدار كارها هم اسلام عزيز است؛ مردمسالارى اسلامى.
 ملت ما تا قبل از انقلاب اسلامى مزهى حاكميت مردم را نچشيده بود. از اعلام مشروطيت در ايران تا سالى كه انقلاب پيروز شد، هفتادوپنج سال طول كشيد؛ از اين هفتادوپنج سال، پنجاهوپنج سال ديكتاتورى خاندان پهلوى بود؛ ديكتاتورىِ خشن و وابسته به قدرتهاى جهانى؛ يعنى اول به انگليس، بعد به آمريكا.  بدون ملاحظهى خواست مردم، در اين پنجاهوپنج سال، زمام امور كشور در دست انسانهائى قرار گرفت كه نه به سرنوشت اين ملت، نه به منافع اين ملت، نه به عظمت و شكوه و عزت اين كشور اعتنائى نداشتند و به منافع شخصى خود و منافع قدرتهائى كه از آنها حمايت ميكردند، دلبسته بودند. بيست سال قبل از آن هم كشور دچار هرج و مرج بود. يعنى از آغاز دوران مشروطيت تا انقلاب اسلامى، بجز يك فرصتِ حدود دو سالهاى در اين ميان ،كه يك دولت ملىِ ضعيفى تشكيل شده بود - كه اين هم با توطئهى مشترك انگليس و آمريكا از بين رفت - بقيهى اين مدت، تمام به استبداد و ديكتاتورى گذشت.
 مزهى مردمسالارى را مردم در جمهورى اسلامى چشيدند. از آغاز پيروزى انقلاب تا امروز، در همهى مسائل مهم، در همهى مسئوليتهاى اساسى كشور، مردم بودند كه نقش ايفا كردند. يازده بار انتخابات رياست جمهورى، نُه بار انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چند بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها؛ يعنى در اين سىوچهار سال، تقريباً هر سال يك انتخابات انجام گرفته است. مردم احساس ميكنند كه بر سرنوشت خود در مديريت كشور و در برنامههاى كلان كشور، آنها هستند كه تصميمگيرند و نظارت ميكنند و عمل ميكنند؛ اين مردمسالارى دينى است.
 يكى از خصوصيات اين مردمسالارى اين است كه رابطهى مردم و مسئولان به صِرف رابطهى قانونى منحصر نميشود؛ بلكه علاوه بر آن، رابطهى عاطفى و ايمانى است؛ كه ناشى از اعتقادات مردم، ناشى از بينش دينى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و اصول انقلاب است. اين چيزى است كه در دنيا ما نظيرى برايش نمىشناسيم، كه رابطهى مردم با مسئولين، يك چنين رابطهى مستحكمِ عاطفى و ايمانى و نشانهى پايبندى به مبانى باشد؛ و همين است كه مسئولين را هدايت ميكند. رئيس جمهور محترمى كه امروز رسماً به مسئوليت سنگين و افتخارآميز رياست جمهورى رسيدند، به اين نكته توجه كنند كه مردم، كشور عزيز ايران را يك كشور اسلامى و مبتنى بر تعاريف اسلامى و تعاليم اسلامى ميدانند؛ لذا مىايستند.
 شما ملاحظه كنيد ديروز در اين كشور روز قدس بود. چه كسى اجبار كرده بود كه مردم در اين هواى گرم، با دهان روزه  بيايند توى خيابانها، در تهران، در شهرستانها، در هواى گرم مناطقى مثل خوزستان، و بر مبناى يك اعتقاد شعار بدهند و ايستادگى را به رخ دنيا بكشانند و موضع خود را نسبت به مسئلهى فلسطين و رژيم غاصب صهيونيست اعلام كنند؟ تحليل تحليلگران چگونه است؟ اين حادثهى عظيم را چگونه تحليل ميكنند؟ اين اتفاقى است كه هر سال در روز قدس و نيز در روز بيستودوى بهمن مىافتد؛ اين ملت مىآيند با شوق، با ذوق، از همهى قشرها، پير و جوان، زن و مرد، در اقصى نقاط كشور، موضع خودشان را نسبت به مسائل اساسى كشور فرياد ميكنند. اين همان ايمان است؛ اين رابطهى ايمانى است. هيچ دستورى، هيچ مشوق مادىاى نميتواند مردم را اينجور به ميدانهاى حضور بكشاند. حضور در انتخابات هم همين جور است. انتخابات پرشور رياست جمهورىِ امسال را كه ملاحظه كرديد، و همچنين نظائرش را در دورههاى گذشته، مردم بهوجود مىآورند؛ چون احساس تعهد ميكنند، احساس تكليف ميكنند؛ پايبندى و تقيد ايمانى، آنها را به ميدان حضور سياسى و حضور اجتماعى ميكشاند؛ اين، خصوصيت مردمسالارى دينى است. اين راه را امام بزرگوار جلوى پاى مردم گذاشت، مردم هم با وفادارى كامل اين راه را تا امروز پيمودهاند، انشاءالله بعد از اين هم خواهند پيمود.
 وظيفهى مسئولان، وظيفهى سنگينى است. در نظام جمهورى اسلامى، پذيرش مسئوليت به معناى كامجوئى از قدرت نيست؛ به معناى قبول زحمات خدمت به مردم است؛ اين معناى قبول زحمت است؛ معناى مسئوليت در نظام جمهورى اسلامى اين است. مسئولان تلاش ميكنند، كار ميكنند، زحمت ميكشند، توان خودشان را به ميدان مىآورند تا بتوانند از مشكلات مردم كم كنند، بتوانند كشور را به اهداف برسانند. ظرفيتهاى كشور هم خوشبختانه بسيار زياد است؛ زحمات متراكمى كه گذشتگان كشيدند، آنها هم جزو ظرفيتهاى اين كشور است؛ از اين ظرفيتها بايد مسئولان محترم استفاده كنند.
 البته من توصيه ميكنم، هم مردم را به بردبارى، هم مسئولين محترم را به شكيبائى و حوصله. نبايد توقع داشت مشكلاتى كه در سر راه مردم وجود دارد - چه در زمينهى اقتصادى، چه در هر زمينهى ديگرى - در مدت كوتاهى برطرف شود. البته بايد از خداى متعال درخواست كرد كه به مسئولين توفيق دهد هرچه بتوانند، سريعتر كارها را پيش ببرند؛ اما طبيعت كارهاى كلان در كشور، طبيعت زمانبر است.
 توصيهى ما، هم به رئيس جمهور محترم، هم به هيئت دولتى كه انشاءالله به توفيق الهى در آيندهى نزديكى از مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت، اين است كه كارها را با صبر و بدون شتابزدگى انجام دهند؛ گامها را محكم و مطمئن بردارند. در همهى زمينهها ظرفيت كار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، نشانهها و بشارتها هم در كشور ما كم نيست. البته جبههى دشمنان برخوردهاى خصمانهاى دارند. رئيس جمهور محترم اشاره كردند به تحريمها و فشارهائى كه دشمنان ملت ايران - كه البته در رأس آنها آمريكا است -  بر كشور وارد ميكنند. من ميخواهم بگويم درست است كه فشارهاى دشمنان براى مردم مشكلاتى را بهوجود مىآورد، اما تجربههاى باارزشى هم در اختيار مسئولان و در اختيار مردم ميگذارد. درس بزرگى كه ما از اين فشارهاى اقتصادى دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت داخلى قدرت بپردازيم؛ هرچه ميتوانيم، در درون، خودمان را مقتدر كنيم؛ دل به بيرون نبنديم. آنهائى كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند، وقتى با يك چنين مشكلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفيتهاى ملت ايران خيلى زياد است. ما بايد بپردازيم به استحكام ساخت درونى اقتدار ملى؛ كه آن روز به مسئولان كشور عرض كرديم: در درجهى اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ كه بايد با جديت دنبال شود.
 مسائل سياسى هم مسائل مهمى است. من تأييد ميكنم نظرى را كه رئيس جمهور محترم ابراز كردند در زمينهى برخورد حكمتآميز با مسائل گوناگون بينالمللى و مسائل سياسى و مسائل ارتباطات بينالمللى و اينها. حتماً بايد برخوردِ حكمتآميز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانى داريم كه اينها زبان عقلائى هم خيلى سرشان نميشود؛ ليكن آنچه كه ما وظيفه داريم، اين است كه با استحكام، با توجه به اهداف والاى جمهورى اسلامى، بدانيم چه كار داريم ميكنيم؛ اهداف خودمان را بشناسيم، آن اهداف را هم در نظر داشته باشيم و آنها را با جديت دنبال كنيم.

 بله، همين جور كه گفتند، «امت وسط» خصوصيت جامعهى اسلامى است؛ «و كذلك جعلناكم امّة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيدا».(۱) راه وسط، همان راه اسلام است؛ نگاه كنيم ببينيم اسلام به ما چه ميگويد، اسلام از ما چه ميخواهد. راه موفقيت اين است كه دنبال رضاى الهى و دنبال انجام تكليف الهى باشيم. خداى متعال راهها را براى ما مشخص كرده است؛ اگر از اين راهها سلوك كنيم، مشى كنيم، به توفيق خواهيم رسيد. فراموش نكنيم از روز اوّلى كه اين انقلاب پيروز شد، دشمنانى بودند كه صريحاً اعلام دشمنى كردند و گفتند ميخواهند اين انقلاب را از بين ببرند و نظام جمهورى اسلامى را محو كنند. از آن روز تا امروز كه سى و چهار سال ميگذرد، روزبهروز علىرغم دشمنان، ملت ايران پيشرفت كرده است. نه فقط نتوانستند نظام اسلامى را متزلزل كنند، بلكه حتّى نتوانستند جلوى رشد نظام اسلامى را هم بگيرند. ما امروز در زمينههائى پيشرفت كردهايم كه در سالهاى اول انقلاب تصورش را هم نميكرديم؛ اين مربوط به الطاف الهى و كمك الهى و حضور قوى مردم و تلاش مسئولينى است كه در اين مدت مشغول تلاش و كار بودند. راه موفقيت اين كشور و اين ملت عبارت است از راه اسلام، پايبندى به مبانى اسلام، پايبندى به ارزشهاى اسلامى، و پايبندى به آنچه كه امام بزرگوار ما براى ما به يادگار گذاشته است از نصايح و از رهنمودها و خطوط روشنى كه در اختيار ما قرار دارد.
  من به همهى مسئولين محترم توصيه ميكنم كه انشاءالله همكارىهاى خودشان را در زمينهى برطرف كردن مشكلات كشور بيش از پيش كنند؛ قواى مجريه، مقننه و قضائيه حداكثر همكارى را بكنند. وضع عمومى در دنياى اسلام، در منطقه و در كل جهان با مشكلاتى همراه است؛ يعنى وضع ناآرامى بر همهى اطراف عالم در زمينههاى اقتصادى، در زمينههاى سياسى، در زمينههاى امنيتى حاكم است. در منطقهى ما هم كه مشكلات الى ماشاءالله وجود دارد؛ از آن طرف، مشكلاتى كه در برخى از كشورهاى اسلامى است؛ از آن طرف، حضور ظالمانهى رژيم صهيونيستى  است كه شصتوپنج سال است اين رژيم مشغول ظلم به مردم و مشغول جنايت نسبت به صاحبان اصلى فلسطين است. اين مشكلات مربوط به شصتوپنج سال قبل نيست؛ تا امروز ادامه دارد: خانههاى مردم را ويران ميكنند؛ بچه را در آغوش پدرش ميكُشند؛ نوجوان را از خانهى خودش بيرون ميكشند و به زندان ميبرند؛ سالها افراد را بدون محاكمه يا بيش از اندازهاى كه محكوم به زندان شدند، نگه ميدارند؛ روزانه به مردم فشار وارد ميكنند؛ مردمى كه صاحبان اصلى سرزمين هستند. اينها جنايت نيست؟ اينها ظلم نيست؟ اين يكى از خصوصياتى است كه در منطقه مشاهده ميشود، و متأسفانه كمك و حمايت برخى از قدرتهاى جهانى از اين عنصر ظالم در منطقه. اينها اوضاعى است كه بر منطقهى ما حاكم است.
 جمهورى اسلامى با مواضع روشن، با امكانات فراوان، با آيندهاى كه همراه با بشارتهاى فراوانى است، بايد كارهاى بزرگى را انجام دهد؛ در درجهى اول، مسائل مربوط به مشكلات داخلى است. زحمات زيادى كشيدند. من لازم است از دولت جناب آقاى احمدىنژاد كه خدمات فراوانى كردند و كارهاى مهمى انجام دادند، تشكر كنم. كارهاى فراوانى هم وجود دارد كه مسئولين از حالا به بعد انشاءالله بايد انجام دهند. جريان پيشرفت كشور و پيشرفت ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى توقفپذير نيست. انشاءالله به توفيق الهى كارها پيش خواهد رفت.
 جناب آقاى روحانى - همانطور كه اشاره كردند - جزو عناصر خدمتگزار قديمى به نظام اسلامى در بخشهاى مختلف هستند؛ يك فرد آزموده شدهاى در نظام جمهورى اسلامى هستند؛ چه در دورهى دفاع مقدس، چه در مجلس شوراى اسلامى، چه در شوراى عالى امنيت ملى، كارهاى فراوانى  بر دوش ايشان بوده است، كه آن خدمات بزرگ را انجام دادند؛ امروز هم به عنوان رئيس جمهور بحمدالله مفتخرند به اين كه آراء مردم ايشان را به اين سِمت منصوب كرده است. اميدواريم انشاءالله خداى متعال به ايشان كمك كند، از ايشان دستگيرى كند، هدايت كند.
 و همه سعى كنند كمك كنند. من از همه‌ى جريانهاى گوناگون سياسى درخواست ميكنم و اصرار دارم، و همچنين از همهى شخصيتهاى متنفذى كه داراى نفوذ كلمه هستند، داراى حوزهى تأثيرگذارى در ميان ملت هستند، درخواست ميكنم به مسئولين، به دولت، به رئيس جمهور كمك كنند تا انشاءالله بتوانند وظائف سنگينى را كه برعهده دارند، بخوبى انجام دهند و توقعاتى را كه وجود دارد و مردم دارند، انشاءالله به بهترين وجهى برآورده كنند.
 از خداوند متعال توفيقات را براى همهى حضار محترم، براى همهى ملت ايران، براى همهى برادران مسلمان در سراسر جهان مسئلت ميكنم و اميدوارم انشاءالله بركات الهى در اين ايام ماه مبارك رمضان شامل حال همه باشد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طيبهى شهيدان از ما راضى باشند.
 والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته
 

درباره : سخنرانی , امام خامنه ای ,
برچسب ها : مردمسالاری دینی؛ اقتدار ملی؛ عزت ملی؛ منافع ملی؛ حضور مردم در صحنه؛ نصرت الهی ,
بازدید : 118 تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1392 زمان : 12:35قبل از ظهر نویسنده : سربازگمنام نظرات ()
مطالب مرتبط
 • کربلای دیگر کربلای دیگر
 • توصیه بهنخبگان توصیه بهنخبگان
 • گزارش میتینگ دولت در آزادی گزارش میتینگ دولت در آزادی
 • تحول ساختاری در ایران و غایب بودجه ۹۲ تحول ساختاری در ایران و غایب بودجه ۹۲
 • اندکی از خیانت های بانوی آهنین انگلیس اندکی از خیانت های بانوی آهنین انگلیس
 • توبه فتنه گران۸۸ توبه فتنه گران۸۸
 • نامه هایی بر ضد آرامش نامه هایی بر ضد آرامش
 • اختلاس اقتصاد اختلاس اقتصاد
 • افشای دروغ پردازی BBC افشای دروغ پردازی BBC
 • تشکیک تحریم ها تشکیک تحریم ها
 • شهید آوینی و سینمای ایران شهید آوینی و سینمای ایران
 • تجاوز اسرائیل به سوریه تجاوز اسرائیل به سوریه
 • اتهامات و اعترافات مهدی هاشمی چیست؟ اتهامات و اعترافات مهدی هاشمی چیست؟
 • ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  تبلیغات
  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1052
 • کل نظرات : 59
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 37
 • آی پی دیروز : 42
 • بازدید امروز : 286
 • باردید دیروز : 157
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 286
 • بازدید ماه : 4,221
 • بازدید سال : 23,523
 • بازدید کلی : 217,729
 • مطالب
  کدهای اختصاصی
  قشم آنلاین قشم آنلاین قشم آنلاین قشم آنلاین قشم آنلاین
  log
  Our qr-code

     ما هم از اینا داریم

  http://www.basirat1.rozblog.com/